Generelt om meningsmålinger

Meningsmålinger viser folkets holdninger og meninger om ulike samfunnsaktuelle spørsmål. Mest kjent er trolig partimålingene. Med en meningsmåling mener vi en undersøkelse mot en representativ del av en populasjon, for eksempel Norges befolkning, kvinner med barn under ett år, eller bilførere på Østlandet, der utvalget er tilstrekkelig til at resultatene vil reflektere hele populasjonens holdninger.

Typer av meningsmålinger:

  • Landsrepresentative undersøkelser
  • Lokale og regionale undersøkelser
  • Omnibus-undersøkelser
  • Omdømme- og profilundersøkelser
  • Kundetilfredshetsundersøkelser
  • Innbyggerundersøkelser
  • Medlemsundersøkelser


Hva kartlegges?

Kjennskap/kunnskap: Hva vet folk om for eksempel en bestemt politisk sak, en bedrift/virksomhet, eller en bestemt type tjeneste eller vare?

Følelsesmessige holdninger: Hvor sterke positive eller negative følelser har folk til for eksempel politikere, annerledestenkende, restriksjoner på alkoholsalg, eller bilverksteders service?

Normative holdninger: Hvor omfattende synes folk for eksempel statens økonomiske rolle bør være, synes de beskatningen bør gjøres mer indirekte, synes de barneoppdragelsen bør bli strengere eller mer liberal?

Pålitelighet/generaliserbarhet

For at meningsmålinger skal gjenspeile virkeligheten må man spørre et tilstrekkelig antall personer som er valgt ut på en metodisk riktig måte. Det er først og fremst trekkmetode som avgjør en undersøkelses representativitet, mens antall respondenter påvirker feilmarginene. Begge deler er dermed med på å avgjøre hvorvidt man kan si noe sikkert om hele populasjonen på bakgrunn av dataene man har samlet inn. I tillegg må spørsmålene stilles på en korrekt måte. En metodisk forsvarlig gjennomført meningsmåling gir resultater som i liten grad avviker fra virkeligheten. Når utvalget er korrekt trukket, kan vi beregne feilmarginer for de resultatene vi får. Selv om et utvalg er trukket tilfeldig, vil det alltid være en viss begrensning i generaliserbarheten. Man må alltid ta høyde for visse feilmarginer, og disse kan beregnes.

Spørreskjema

Ipsos MMI bistår gjerne oppdragsgiver med å definere problemstillinger. Vi bistår selvsagt også med spørsmålsformuleringer og kvalitetssikring av spørreskjema. Det er helt avgjørende at spørreskjemaet er laget på riktig måte for at resultatene skal være pålitelige og anvendelige. Ipsos MMI har omfattende kompetanse i å formulere, operasjonalisere og måle alle slags hypoteser. For å unngå at respondentene går lei og avbryter intervjuet, er det helt avgjørende at spørreskjemaet er konsist og profesjonelt utformet.

Utvalgsdesign

Vi hjelper oppdragsgiver med vurderinger av utvalgsstørrelser og utvalgsdesign. Som tommelfingerregel har vi at 1000 respondenter er nok for å kunne si noe sikkert om befolkningen i Norge dersom vi ønsker nedbrytinger på standard bakgrunnsvariabler som kjønn, alder, landsdel osv. Dersom man ønsker flere typer nedbrytinger eller mindre intervaller på bakgrunnsvariablene, for eksempel korte aldersintervaller eller nedbrytinger på kommuner og fylker fremfor landsdeler, vil man måtte øke antallet respondenter for å kunne si noe sikkert om hver av undergruppene.

For å kunne ha tiltro til meningsmålinger må utvalget være representativt for populasjonen man ønsker å studere. Representative utvalg oppnås ved at alle i målgruppen i utgangspunktet har like stor mulighet for å bli trukket ut. I et befolkningsutvalg er vi opptatt av at utvalget skal være representativt på bakgrunnsfaktorer som alder, kjønn og bosted. Eventuelle skjevheter i nettoutvalget kan vi justere og utligne gjennom vekting av resultatene.

Rapportering

Vi rapporterer på flere måter. Vi kan levere anonymisert rådata og et tabellverk (i PDF- eller Excel-format) som viser svarfordelingen totalt, samt brutt ned på aktuelle undergrupper av spurte. I våre tabellverk markerer vi signifikante forskjeller slik at man raskt kan identifisere interessante funn. I tillegg kan vi levere grafikk, og fullt beskrivende, skriftlig rapport. Vi gir gjerne en presentasjon av resultatene hos oppdragsgiver.

Tidsplan

Gjennomføringstid for en undersøkelse varierer med hvor mange man vil intervjue og hvor omfattende spørreskjemaet er. Vi kan levere alt fra lynmålinger i løpet av 1-3 dager, omnibusmålinger i løpet av en drøy uke, til større kartlegginger som kan ta flere uker avhengig av omfang.

Nytteverdi

Med metodisk forsvarlig gjennomføring, produserer meningsmålinger kunnskap som kan formidles og brukes i en rekke sammenhenger. Undersøkelsene kan gi innsikt og grunnlag for prioriteringer og strategiske vurderinger og beslutninger for offentlige og private aktører. Det er viden kjent at politikere bruker meningsmålinger for å lodde stemninger i befolkningen og følge med på holdningsvariasjoner i opinionen. Meningsmålinger brukes også til vitenskapelige formål, og er slik et viktig bidrag i forskningen.